VISTA GLOBAL จะขยายเที่ยวบินว่างพิเศษแบบครบวงจรให้มากขึ้นเพื่อผู้ที่จำเป็นต้องใช้บริการมากขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

Vista Global จะขยายการสนับสนุนผ่านโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกRead More…