Lung Ambition Alliance ได้ประกาศเป้าหมายในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้นานถึงห้าปีให้มากขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2025

ความร่วมมือดังกล่าวให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมทางวิRead More…